ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД 15-то ЗАСЕДАНИЕ НА ОбС- ПЕЩЕРА - 27.10.2016Г. Печат

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТНАДЕСЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на    27. 10.2016г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14. 30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. 1.Предоставяне на поземлени имоти в землището на с. Радилово на наследниците на Илия Георгиев Тянев.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

  1. 2.Предоставяне на поземлени имоти в землището на с. Радилово на наследниците на Спаса Атанасова Бакалова.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

  1. 3.Промяна на регулацията между поземлен имот с идентификатор 56277.1.397 и поземлен имот 56277.1.403 в местността „Копривец”, землище на гр. Пещера и сключване на договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

  1. 4.Актуализация бюджета на Община Пещера и разчета за капиталови разходи.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева – Директор Дирекция „ФСД“

  1. 5.Бракуване на МПС, стопанисвани от ОП «ЧПОИ» гр.Пещера.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Иван Спиров – Директор ОП „ЧПОИ“

  1. 6.Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр.Пещера, общинска публична собственост, с НТП – пасище и част от поземлен имотс идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера, общинска публична собственост, с НТП- ведомствен път, в м.„Луковица”, гр.Пещера и разрешение за изработването на проект за ПУП-ПП за трасе на път през имот с идентификатор 56277.3.1290 по КККР на гр.Пещера, общинска публична собственост и имот с идентификатор 56277.3.1316 по КККР на гр. Пещера, общинска публична собственост, с НТП пасище в м.„Луковица”, гр.Пещера на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ за осигуряване на достъп до имот с идентификатор 56277.3.1315 по КККР на гр.Пещера с НТП пасище, общинска публична собственост, намиращ в м.„Луковица”, гр.Пещера, за който имот се предвижда промяна на предназначението и създаване на УПИ ХХVІІІ-3.1315, за компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Стела Павлова– Директор Дирекция „ТСУ“

  1. 7.Предложение за изменение и допълнение на Решение № 75, взето на заседание на Общински съвет – Пещера, проведено на 31.03.2016г., Протокол № 6

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова – Директор Дирекция „Хуманитарни дейности“

  1. 8.Изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера.

Докладва: Председателят на Общински съвет

  1. 9.Питания.

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера