Заповед Печат

ЗАПОВЕД

813

гр. Пещера, 25.10.2016 г.

Подписаният Николай Йорданов Зайчев – Кмет на Община Пещера, като разгледах доклад с вх. №USER 046-2/25.10.2016г. от Невена Дялкинова – н-к отдел „ОС” относно Заповед №726/20.09.2016г. за откриване на процедура за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на поземлени имоти – частна общинска собственост, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 99, т.1 от АПК и след преценка на изложените аргументи

НАРЕЖДАМ :

 

   Отменям частично Заповед №726/20.09.2016г., с която са открити публични търгове за продажба на имоти-частна общинска собственост, назначена е комисия за провеждането им, утвърдени са тръжни документации, условията за оглед на обектите и крайния срок за приемане на заявленията, в частта на т.1.3 относно продажбата на поземлен имот с идентификатор 56277.504.506 с площ 341.00 кв.м. по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-11/10.07.2013г. на Изпълнителен директор на АГКК, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, п.к. 4550, община Пещера, област Пазарджик, кв. Луковица, местност кв. Луковица, без посочен административен адрес, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 m), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: кв. 199Д, парцел V. Граници и съседи на имота са: 56277.504.509, 56277.504.508, 56277.504.505, 56277.504.206, 56277.504.9648, актуван с Акт за частна общинска собственост №696/05.08.2016г., вписан в Службата по вписванията с вх. Рег. №1756/08.08.2016г., Акт №20, т.7, понеже беше установена неточност в границите на имота.

Настоящата заповед следва да се връчи на лицето Катя Николаева Ангелова, както и да се публикува на интернет страницата на Община Пещера и да се обяви на информационното табло в сградата на Общинска администрация.

След влизане в сила на заповедта да се възстановят на участничката в търга заплатените от нея суми за документи за участие и стойността на внесения депозит, като за това се представи квитанция за внесен депозит – оригинал.

Настоящата заповед да се връчи на Началник отдел „Общинска собственост” и на Директор ФСД за сведение и изпълнение.

Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен срок, считано от датата на обявяването й по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Административен съд гр. Пазарджик.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Зехра Алиш – заместник-кмет на Община Пещера.

НИКОЛАЙ ЗАЙЧЕВ

Кмет на Община Пещера