Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлени имоти с идентификатор 56277.2.336 и 56277.2.339 по КККР на гр.Пещера в местност „Долна Бялча”, с трасе на електропровода от съществуващ електропровод в северния сервитут на поземлен имот с идентификатор 56277.2.711 по КККР на гр.Пещера - път от републиканската пътна мрежа /път ІІІ-375 Пещера-Пловдив/ в посока запад, след което преминава в сервитута на поземлен имот с идентификатор 56277.1.153 по КККР на гр.Пещера – път от републиканската пътна мрежа /път ІІ-37 Пазарджик-Пещера/ и в посока север продължава в границите на поземлен имот 56277.2.304 по КККР на гр.Пещера – селскостопански, горски, ведомствен път до поземлен имот с идентификатор 56277.2.336 по КККР на гр.Пещера. Трасето на водопровода преминава през поземлен имот с идентификатор 56277.1.153-републикански път ІІ-37, поземлен имот с идентификатор 56277.1.346-отводнителен канал на Община Пещера и поземлен имот с идентификатор 56277.1.349-територия на транспорта-Община Пещера в местност „Долна Бялча” в землището на гр.Пещера, общ.Пещера.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 30 /тридесет/ дневен срок от датата на публикуване.