ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС НА 30.03.2007Г. Печат
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А
О Б Я В Я В А

1. Провеждането на конкурс на 30.03.2007г. от 14.00 часа в стая №5 на І-ви етаж на Общинска администрация за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост Паркинг в зона «Център» - кв.115 по ПУП на гр.Пещера с цел регулиране движението на МПС при непрекъснат 24-часов режим на работа при следните условия: О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

О Б Я В Я В А

1. Провеждането на конкурс на 30.03.2007г. от 14.00 часа в стая №5 на І-ви етаж на Общинска администрация за отдаване под наем на имот-публична общинска собственост Паркинг в зона «Център» - кв.115 по ПУП на гр.Пещера с цел регулиране движението на МПС при непрекъснат 24-часов режим на работа при следните условия:
- Срок за отдаване под наем – 5 години;
- Минимална месечна наемна цена - не по-малко от 151 лв. със ДДС.
- Такса за паркиране на всяко МПС:
- за престой до 1 час – 0,50 лв.
- за нощен престой и охрана /от 21.00 ч. до 7.00 ч./ - 3.00 лв.;
- За издаване на пропуск за един месец – 5.00 лева;
- За издаване на еднократен пропуск – 0,50 лева;
- Наемателят да заплаща всички разходи относно дейността на паркинга, включващи работна заплата, осигуровки и всички допълнителни начисления – патентен данък, разходи за ел.енергия, вода, телефонни такси и други текущи разходи;
- Обособяване на два броя паркоместа за безплатно паркиране на МПС на инвалиди;
2. Конкурсна документация може да се закупи до 17.00 часа на 16.03.2007 г. срещу заплатена сума от 50 лв. в касата на ОЦУИГ на Общината.
3. Депозит за участие в конкурса в размер на 15 лв. трябва да постъпи по сметка IBAN BG 87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF – Общинска банка АД Пловдив-офис Пещера или в касата на общината до 17:00 часа на 29.03.2007 г.
4. Документи за участие в конкурса :
- Заявление за участие по образец.
- Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект.
- Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 6 месеца преди датата на провеждане на конкурса.
- Регистрация по БУЛСТАТ.
- Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участвува с пълномощник.
- Документ за закупени конкурсни книжа.
- Документ за внесен депозит.
- Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения.
- Декларация за липса на просрочени непогасени задължения към Общината.
- Декларация за приемане на конкурсните условия.
- Декларация за извършен оглед на обекта на търга.
- Конкурсно предложение, поставено в отделен запечатан непрозрачен плик, съдържащо предлагана цена и план-сметка на приходите и разходите, други предложения за подобрения на дейността.
5. Документи за участие в конкурса ще се приемат в ОЦУИГ на Общината до 17:00 часа на 29.03.2007 г.
6. Оглед на обекта може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на конкурсни документи.
7. Оценяването на конкурсните предложения ще бъде извършено по следните критерии:
- К1 - предложена най-висока месечна наемна цена – коефициент на тежест 90 %;
- К2 – предложени подобрения за дейността на паркинга – коефициент на тежест – 10 %;
Максимален брой точки - 100.