Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 15.12.2016 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

ЕТ“НИБОЙ-Николай Йорданов“

гр.Пещера

ул. П.Раков №5

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №036-1/

10.11.2016г.

2.

Резерв

гр.Пещера

ул.Г.Раковски №11

Данък

Върху

превозно средство

.АУЗД №040-1/

10.11.2016г.

3. „КТД“ ЕООД

гр.Пещера

ул.Ц.Симеон,вх.А,ет.5, ап.9

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №029-1/

10.11.2016г.

4. ЕТ„Колорит 93-Георги Петков“

гр.Пещера

ул.Б.Миндизов №29

Данък сгради

Такса битови отпадъци

АУЗД №055-1/

15.11.2016г.

5. Тодор Стефанов Кърпачев

гр.Пещера

ул. Трепетлика №4

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №007-1/

25.02.2016г.

6. Ради Данчев Демиров

гр.Пещера

ул.Н.Личев №12

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №010-1/

02.03.2016г.

                ОРГАН ПО

                                              ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/