Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 22.12.2016 г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1.

“БЪЛГАРО-ИТАЛИАНСКА КОМПАНИЯ ИВ-ТАРСИ“ ЕООД

гр.Пловдив

бул. Цариградско шосе №41, вх.Д, ет.1, ап.3

Данък

Върху

превозно средство

АУЗД №020-1/

08.11.2016г.

ОРГАН ПО

                                            ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/