Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

ОБЯВЛЕНИЕ

ПО РЕДА НА ЧЛ.26 АЛ.2, АЛ.3 И АЛ.4 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

ПРОЕКТ

на Правилник за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Общинска охрана“
към Община Пещера

Мотиви за изготвяне на проекта на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинска охрана“ към Община Пещера

1. Причини, които налагат приемането:
Обстановката на територията на Община Пещера относно нарушенията на обществения ред, безопасността на движението, управлението на отпадъците и други нарушения е на ниво, което не осигурява нормалния начин на живот и спокойствието на гражданите. За охрана на централния градски парк и крепостта „Перистера“ се сключват договори с охранителни фирми. За охрана на общински обекти със сигнално-охранителна техника също така се сключват договори с охранителни фирми. Съгласно чл.52 от Закона за общинската собственост с решение на Общинския съвет може да се създаде общинско предприятие „Общинска охрана“ като специализирано звено на общината за изпълнение на тази местна дейност, финансирана от общинския бюджет. Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет. С правилника се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

2. Целите, които се поставят:
Приемането на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинска охрана“ е заноустановено изискване за създаване на предприятието. Чрез създаването на предприятието ще се създаде възможност за самоохрана на обекти – собственост на Община Пещера и ефективен контрол за спазването на наредбите на Общински съвет – Пещера.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За създаването и функционирането на Общинско предприятие „Общинска охрана“ ще бъдат необходими следните финансови средства:
- Еднократна такса за лицензиране – 3000 лв.
- За заплати на охранителите разходите ще възлизат на 8700 лв. месечно.
- За закупуване и оборудване на автомобил – до 5000 лв.
- За облекло – по около 200 лв. на човек или 2600 лв.
- За помощни и технически средства – 1000 лв.
- Други разходи (за гориво, телефон и др.) – 5200 лв.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Подобряване на контролната дейност по спазването на наредбите на Общински съвет – Пещера свързани с обществения ред, чистота и организацията на движението на територията на община Пещера.

5. Анализ за съответствието с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за изменение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, в 30-дневен срок от публикуване на настоящото обявление на интернет страница на общината, Община Пещера приема предложения и становища относно проекта на Правилник за устройството и дейността на Общинско предприятие „Общинска охрана“ към Община Пещера.

ПРОЕКТ

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Общинска охрана“
към Община Пещера

І. Статут на предприятието
Чл.1.Общинско предприятие „Общинска охрана“ се създава на основание чл.52 и следващите от Закона за общинската собственост.
Чл.2.Общинското предприятие е с наименование „Общинска охрана“. По- нататък то е упоменато само като „предприятие“.
Чл.3.Адресът на управление на предприятието е: гр.Пещера, ул. „Дойранска епопея“ №17
Чл.4.Предприятието осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник и в съответствие със заложените в годишния бюджет на Община Пещера средства за неговата издръжка.
Чл.5.Предприятието е създадено с цел физическа охрана охрана на имуществото на Община Пещера.
Чл.6.Предприятието има за предмет следните дейности:
1.Организация и осъществяване на физическа охрана на имущество и обекти:
1.1.Организиране и осъществяване физическа охрана:
1.1.1.Охрана чрез патрулиране на обществено важни обекти (площад, пешеходна зона, паркове и градини, крепост „Перистера“) с пълномощия за упражняване на контрол и съставяне на актове за установяване на нарушения.
1.1.2.Осъществява охрана на провеждани от Община Пещера мероприятия с пълномощия за упражняване на контрол и съставяне на актове за установяване на нарушения;
1.1.3.Осъществяване на денонощен контрол с автомобили на охраняваните обекти.
Чл.7.Дейността на предприятието се координира и контролира от Кмета на Община Пещера или от определен от него заместник-кмет, съобразно ЗОС.
Чл.8.Предприятието се създадава за неопределен срок.
Чл.9.Предприятието не е юридическо лице.
Чл.10.Предприятието управлява имущество, собственост на Община Пещера.
Чл.11.Предприятието притежава собствен печат.
Чл.12.Числеността на персонала и структурата на предприятието се одобряват от Общински съвет – Пещера.

ІІ.Управление, структура и числен състав на предприятието
А.Управление на предприятието
Чл.13.(1)Предприятието се управлява от директор, който се назначава и освобождава от Кмета на Община Пещера. Управлението се възлага с трудов договор по Кодекса на труда.
(2)Щатното разписание се утвърждава от Кмета на Община Пещера.
Чл.14.Директорът на предприятието има следните права и задължения:
1.Ръководи и управлява предприятието, съгласно действащите нормативни актове, в съответствие с решенията на Общински съвет – Пещера и заповедите на Кмета на Община Пещера.
2.Представлява предприятието пред държавните и общински институции, съдебни, банкови, финансови и данъчни органи и учреждения и пред трети лица;
3.Осъществява оперативно ръководство на дейността на предприятието;
4.Разработва и предлага на Кмета на Община Пещера за утвърждаване на Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност;
5.Разработва и предлага на Кмета на Община Пещера за утвърждаване вътрешни правила за деловодната дейност и документооборота в предприятието;
6.Разработва и предлага на Кмета на Община Пещера за утвърждаване на Правилник за организация на специфичната дейност на предприятието;
7.Предоставя информация за предприятието и дейността на Общински съвет – Пещера;
8.Посочва при кореспонденция с институции и граждани наименованието на предприятието, адреса на управление, телефон, факс и имейл за връзка;
9.Организира изготвянето, актуализирането и предоставянето на:
а) проект на бюджетна сметка за съответната година (прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост) пред дирекция „Финансово-стопанска дейност.
б)периодични отчети за осъществяваната стопанска дейност на предприятието пред дирекция „Финансово-стопанска дейност“.
в)щатно разписание, след утвърждаване от Кмета на Община Пещера, пред дирекция „Финансово-стопанска дейност“.
11.Изработва и утвърждава длъжностните характеристики на персонала на предприятието.
12.Сключва, изменя и прекратява трудовите договори на работещите в предприятието;
13.Налага дисциплинарни наказания и извършва всякакви други дейности в качеството си на работодател по смисъла на Кодекса на труда;
14.Изпълнява и други служебни задачи, възложени му от Кмета на Община Пещера или от определен негов заместник.

Б.Структура на предприятието
Чл.15.Структурата на предприятието се утвърждава от Общински съвет – Пещера и е подробно описана в Приложение №1 към правилника, което е неразделна част от същия.

В.Числен състав на предприятието
Чл.16.Числеността на персонала е 13 бр. (Приложение №1 към правилника).

ІІІ.Общинско имущество, предоставено за управление
Чл.17.За осъществяване на дейността на предприятието се предоставя общинско имущество съгласно Приложение №2 от правилника.

ІV.Финансиране на предприятието
Чл.18.Предприятието е изключителна местна дейност.
Чл.19.Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджет.
Чл.20.Предприятието се финансира от бюджета на Община Пещера в рамките на утвърдената бюджетна сметка за годината по тримесечия.
Чл.21.Предприятието няма право да разходва паричните постъпления придобити по ЗМДТ или осъществена стопанска дейност. В тридневен срок приходите от стопанска дейност се превеждат по бюджетната сметка и съответния приходен БИН на Община Пещера.
Чл.22.Предприятието съставя тримесечни и годишни отчети за изпълнение на бюджета, както и всички останали отчетни форми и документи, изискващи се от първостепенния разпоредител – Община Пещера.

V.Допълнителни разпоредби
Чл.23.Данните за имуществото на предприятието по Приложение №2 от правилника се отразяват в регистъра по групи активи, според функционалното предназначение в натурални измерители и балансова стойност.
Чл.24.(1)При наличието на обстоятелства, изискващи корекции в числеността и структурата на персонала, директорът на предприятието представя мотивирано предложение за промени до Кмета на Община Пещера. На база на представеното предложение Кметът на Община Пещера внася в Общински съвет – Пещера предложение за промяна на правилника по Приложение №1.
(2)При настъпили промени в имуществото през годината, след изготвяне на годишния финансов отчет на предприятието, директорът актуализира поименния опис на имуществото по групи, според функционалното им предназначение, с посочени натурални измерители и стойност и го предоставя на Кмета на Община Пещера. На базата на представения актуализиран опис Кметът на Община Пещера внася в Общински съвет – Пещера предложение за промяна на правилника по Приложение №2. Промяната на правилника по Приложение №2 се извършва еднократно през годината.
Чл.25.Настоящият правилник е приет с Решение № ………./…………2017 г. на Общински съвет – Пещера.

Приложение № 1
към Правилника на
ОП „Общинска охрана“

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
НА ОП „ОБЩИНСКА ОХРАНА“

Директор – 1

Касиер-счетоводител – 1

Служители „Охрана“ – 11

Приложение № 2
към Правилника на
ОП „Общинска охрана“

Имущество на ОП „Общинска охрана“

1. Помещение в сградата на Общинска администрация гр.Пещера.
2. Лек автомобил – 1 бр.
3. Компютър – 2 бр.
4. Монитор – 2 бр.
5. Принтер – 2 бр.
6. Офис бюро – 2 бр.
7. Работен стол – 2 бр.
8. Етажерка – 1 бр.
9. Касов апарат – 1 бр.