Съобщение Печат

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Напредък на проект “Заедно”

Община Пещера реализира проект “Заедно” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9OP001-2.002 “Независим живот”.
Считано от 03.05.2016 г. на територията на общината, се предоставя социалната услуга „Личен асистент”.
Потребители на социалната услуга са:
1. Лица с увреждания;
2. Хора над 65 г. с невъзможност за самообслужване;
По проекта в Община Пещера са подадени 149 заявления за ползване на услугата и 130 заявления за предоставяне на услугата “Личен асистент”.
Към 01.03.2017 година, капацитетът на услугата е 60 места.
От началото на проекта до 01.03.2017 г. броят на потребителите ползвали услугата “Личен асистент” е 74, от които 12 са деца. Осигурена е заетост на 64 лични асистенти.