Обявление Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 208/21.03.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение регулацията между УПИ VІ-224 и УПИ VІІ-225, кв. 14 по ПУП на с.Капитан Димитриево по съществуващи имотни граници с ПИ № 225.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.