Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначение на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1357 и отреждането му в УПИ ХХІІІ-3.1357, Шоурум за автомобили, кафе, автосервиз за автомобили /малък/ и автомивка, местност „Широките ливади” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и устройствена зона - Оо /обществено обслужване/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зонии проект за ПУП-ПР за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1388 с площ от 54,00 кв.м. който е с начин на трайно ползване – друг вид земеделска територия за създаване на УПИ ХХІV-3.1388 за улица и обявява тази част от имота от частна в публична общинска собственост.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.