Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ДВАДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 05. 2017 г. / СРЯДА / от 14.30 часа в залата на Общинския съвет с проект за
ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за съвместната работа на Община Пещера и Дирекция «Бюрото по труда» гр. Пещера, пазара на труда и услугите по заетостта за 2016г.
Докладва: Димитър Търпов
Директор на Дирекция «Бюро по труда» гр.Пещера

2. Информация за работата на Център за подкрепа на личностното развитие – Общински детски комплекс – гр.Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Николай Балабанов – Директор на ЦПЛР-ОДК

3. Информация за дейността на Общинските клубове на пенсионерите, диабетицити и инвалидите.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“
4. Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на община Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

5. Актуализация на представителят на Община Пещера във Фонд «Общинска солидарност» към НСОРБ и определяне размера на годишната вноска за 2017г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева Директор на дирекция «Финансово стопанска дейност»

6. Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи по чл.51 от ЗДБРБ за 2017г. в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за изворшване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа и актуализация бюджета на Община Пещера за 2017г.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Кръстина Андреева Директор на дирекция «Финансово стопанска дейност»

7. Актуализиране на състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
Димитър Симонов – секретар на ОКБДП

8. Попълване състава на ПК по законност,обществен ред, предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и развитие на местното самоуправление, ПК по бюджет и финанси, ПК по териториално и селищно устройство.
Докладва: д-р Цветана Лепарова
Председател на Общински съвет - Пещера

9. Вземане на решение за отмяна на Решение на общото събрание на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД от 11.05.2017 г., с което д-р Стоил Апостолов е освободен от длъжността управител на дружеството и е избран нов управител, както и протокола с решението на общото събрание на МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД от 11.05.2017 г., с което д-р Стоил Апостолов е освободен от длъжността управител на дружеството и е избран нов управител да не бъде заявявано за вписване в Търговски регистър към Агенция по вписванията и дружеството МБАЛ „Проф. Димитър Ранев“ ООД да продължи да се представлява и управлява от д-р Стоил Георгиев Апостолов.
Докладва: Зехра Алиш – Зам. кмет на Община Пещера

10. Даване на разрешение за изготвяне: ПУП – Парцеларен план за трасе за линеен обект – подземен електропровод – КНС, Орешака, КНС ПС Пещера – БКТП БКС, гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера
инж.Стефан Камберов – Директор на дирекция « ТСУ»

11. Открито отчуждително производство на имоти-частна собственост в кв.30В по плана на гр. Пещера за изграждане на улица от о.т. 298а до о.т. 298б по реда на ЗОС.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова – Началник отдел „Общинска собственост“

12. Питания

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА
Председател на Общински съвет-Пещера