Обявление Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ за отреждане на УПИ VІІ-клуб, търговия и услуги с идентификатор 56277.503.748 по КККР на гр.Пещера в УПИ VІІ-за регилиозна дейност и запазване на съществуваща жилищна сграда, с възможност за пристрояване и надстрояванеи се установи свързано застрояване с УПИ ХІІ-2901, търговия, жилищно строителство с идентификатор 56277.503.749 по КККР на гр.Пещера, кв. 167.Запазва се устройствена зона - Жм /жилищно строителство/, с устройствени показатели в границите на определените с Наредба №7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии иустройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.