Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПЗ на поземлен имот с идентификатор 56277.503.756 по КККР на гр.Пещера /УПИ VІ-2873 по регулационния план на гр.Пещера/ заустановяване на ниско свързано застрояване към северната регулационна линия с поземлен имот с идентификатор 56277.503.762 по КККР на гр.Пещера /УПИ V-2872, 2873/, кв. 204 по регулационния план на гр.Пещера, Община Пещера, област Пазарджик. Определя се устройствена зона „Жм” /жилищно строителство ниско застрояване/ с устройствени показатели в границите на нормативно определените с Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.