Обявление Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

       Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед №454/28.06.2017 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на поземлени имоти с идентификатори 4.144, 4.171, 4.162, 4.173, 4.174, 4.163, 4.164, 4.165, 4.170, 4.167, 4.168, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156, 4.148, 4.159, 4.158, 4.146 и 4.172 в м.”Широките ливади”по КККР на гр.Пещера /ЕКАТТЕ 56277/ и отреждането им в УПИ XXIII-за ел.подстанция, производствена и складова дейност и УПИ XXIV-4.144, за производствена и складова дейности за смяна на предназначението на поземлен имот с идентификатор 4.166, и поземлен имот с идентификатор 4.169, местности „Широките ливади” и „Орешака“ по КВС на гр.Пещера и обособяване на нов квартал с включване в регулация на новосъздадените УПИ ХХIIІ- за ел.подстанция, производствена и складова дейност /без ферментационни мощности/ и УПИ ХХIV-4.144, за производствена и складова дейност /без ферментационни мощности/.

         Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.