Обявление Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

В основание Заповед № 477/07.07.2017г. на Кмета на Община Пещера

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА –

ЮРИСКОНСУЛТ в Дирекция „Европейски фондове, стратегическо планиране и обществени поръчки“по трудово правоотношение