Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на УПИ ІІ-232003, 232008, за хотелски СПА комплекс /поземлени имоти с идентификатор 56277.1.1483, 56277.1.1482 и 56277.1.1479 по КККР на гр.Пещера/ в УПИ ІІ-1.1482, 1479, 1483, за хотелски СПА комплекс и УПИ ІІІ-1.1479, 1483, за хотелски СПА комплекс, м.“Църнево“. Определя се зона „Ок”/курорт/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 15 м., плътност на застрояване до 30 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,5, минимална озеленена площ 50 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.