Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП в 14-дневен срок, считано от 22.11.2017г. до информация по Заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОУП на Община Пещера

 

Задание