Обявление Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПР за обособяване на самостоятелни УПИ І-55, 330, 331 и УПИ ХІІ-329 по КККР на гр.Пещера за сметка на УПИ І-2096, 2097, 2112, 2789, кв. 143 по ПУП на гр.Пещера и допълване на отреждането в УПИ І-55, 330, 331, “Жилищно строителство, търговия и услуги”.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.