Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА     Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТИ ПЪРВО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на  25. 01. 2018г. /четвъртък / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1.Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление на Кмета на Община Пещера мандат 2015-2019г.

Докладва:Николай Зайчев - Кмет на Община Пещера

2.Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода месец юли 2017г. – месец декември 2017г.

Докладва:д-р Цветанка Лепарова

Председател на Общински съвет

3.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за периода 2018г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

4.Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2018г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Димитър Павлов –Гл.експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

5.Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2017г., приет с Решение № 240/26.01.2017г. на Общински съвет – Пещера.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

6.Приемане на Общински план за младежта за 2018г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

7.Приемане на План за действие на Община Пещера /2018-2020/ в изпълнение на Областна стратегия за интегиране на ромите в област Пазарджик /2012-2020/.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

8.Промяна на наименованието на социалната услуга в общността в гр. Пещера, Община Пещера, ул. «Стефан Кънчев» №2г от «Център за настаняване от семен тип за деца / младежи без увреждания» в «Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания».

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

9.Приемане на Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците в Община Пещера 2018-2020г.

                      Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Диана Балканджиева – Гл. експерт „Образование“

10.Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2018г. за изпълнение на Общинска стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера 2018-2020г.

Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,

Диана Балканджиева – Гл. експерт „Образование“

11.Питания.

Д-Р ЦВЕТАНКА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера