Съобщение Печат

С настоящето Ви уведомявам, че на основание чл.25, т.1 от ЗМСМА във връзка с чл.45, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера за мандат 2015г.-2019г. Председателят на Общински съвет свиква общинските съветници на ТРИДЕСЕТ И ВТОРО /извънредно/ заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 30.01.2018г. /ВТОРНИК/ от 14:30 часа в залата на Общински съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

  1. Приемане на сборния бюджет на Община Пещера за 2018 година, индикативен разчет на сметките за средства от Европейския съюз за 2018 година и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2018, 2019, 2020г.

Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,

Кръстина Андреева- Директор на дирекция „ФСД“

Д-Р ЦВЕТАНА ЛЕПАРОВА

Председател на Общински съвет-Пещера