Съобщение Печат

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за смяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 56277.3.1480 и отреждането му в УПИ ІІІ-3.1738, Кравеферма, местност „Агово” по КККР на гр.Пещера. Предвижда се ниско свободно застрояване и отреждане на устройствена зона - Сж /Селскостопанска животновъдна./, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 2 до 7 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 1,5, минимална озеленена площ 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.

Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.

Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.