Съобщение Печат

Съобщение по чл.32 от ДОПК от 01.02.2018 г.

Публикувано на :     01 февруари 2018г., четвъртък

Валидно до:17,30ч., 15 февруари 2018г., четвъртък

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.3, стая №13 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

 

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. ДЕЯН КРЪСТЕВ ЮРУКОВ

гр.Пазарджик

ул.Д.Петков №20, ет.1, ап.3

Данък

МПС

АУЗД №076-1/

20.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                              /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 01.02.2018г.

Дата на сваляне :   15.02.2018г.