Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Съобщение № 2/23.04.2018 год.

До Роза Ангелова Пенчева
                                                          

гр.Пещера, ул.”Веселин Стайков”№ 26
                                                            
Уведомяваме Ви, че за строеж:  “Масивна тераса и метална врата, която загражда улица”, находяща се в УПИ VІІІ-2793, кв. 203 по плана на гр.Пещера, с административен адрес: гр.Пещера, ул.”Веселин Стайков”№ 26
е издадено Възлагателно писмо за принудително изпълнение на Заповед № 341/10.05.2017г. на Кмета на община Пещера, съгласно Наредбата за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или част от тях от Община Пещера.
Премахването ще бъде извършено от фирма „Радани” ООД гр.Пазарджик, с която Община Пещера има сключен договор, като за извършените дейности по принудителното събаряне на изградената  ще бъде заплатена сума в размер на 864.00 лв с ДДС.
Разходите по принудителното изпълнение на Заповед № 341/10.05.2017г. ще бъдат за сметка на извършителя на незаконния строеж.
Изпълнението на премахването на строежа ще се извърши в периода от 10.00 часа на 02.05.2018 г. до 17.30 часа на 03.05.2018г.
Със съдържанието на възлагателното писмо за принудително събаряне на масивната тераса и металната врата може да се запознаете в Дирекция  ТСУ стая №11 на 1-ви етаж при Община Пещера с адрес ул.”Дойранска епопея" 17.


Настоящето съобщение беше залепено на строежа на интернет страницата и удостоверява, че адресатът му е уведомен по реда на § 4, ал.1,изречение 2 от ДР на ЗУТ.