СЪОБЩЕНИЕ за периода 15 юли - 30 август 2007 год. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


С цел обезпечаване на спокойствието и обществения ред на почиващите през активния летен сезон Община Пещера уведомява гражданите, че съгласно чл.48, т.1 и т.3 от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места се забранява изсичането на дървета и храсти, всякакъв вид строителство или подготовка за строителство през периода 15 юли – 30 август 2007 год.
При констатиране на нарушения на забраната за строителство, изискванията за опазване на околната среда, чистота и обществения ред на виновните лица ще бъде налагана глоба до 500 лв., независимо от отговорността по другите специални нормативни актове.