Обявление Печат

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ на част от ул.“Оборище“, поземлен имот с идентификатор 56277.501.9606 по КККР на гр.Пещера, като за негова сметка се обособи новопроектиран УПИ І-832, търговия и услуги с площ от 65,00 кв.м. В плана за застрояване се предвижда запазване на съществуващите изградени едноетажни сгради в новопроектирания УПИ І-832, търговия и услуги, като им се дава траен градоустройствен статут. Определя се зона „Оо” /обществено обслужване/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване 3,60 м., плътност на застрояване до 76 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 0,76, минимална озеленена площ 0,00 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони в съответствие в съответствие с изготвената скица – предложение.     При оформяне на проекта са спазени разпоредбите на: ЗУТ; Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.