Уведомление Печат

за инвестиционно предложение "Търговия и услуги с черни и цветни метали, площадка за разкомплектоване на автомобили"