СЪОБЩЕНИЕ-забрани за строителство, подготовката за строителство и изсичане на дървета и храсти Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.37, ал.1, б. “б” от ЗАНН, чл. 54 от Наредбата за обществения ред,чистотата и специализирана закрила на деца на обществени места и чл.44, ал.1, т.7, и ал.2 от ЗМСМА, Кмета на Община Пещера Стелиян Варсанов разпореди със Заповед №556/28.06.2007г.за длъжностно лице Аспарух Георгиев Бараков, който да следи за спазване на забраните за строителство, подготовката за строителство и изсичане на дървета и храсти на лет.”Св.Константин” през периода от 15 юли до 30 август 2007г.При констатиране на нарушения да съставя актове за установяване на административни нарушения /АУАН/.

Община Пещера