Търгове с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражи в кв.Изгрев Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
О Б Щ И Н А - П Е Щ Е Р А

ОБЯВЯВА

1. Провеждането на търгове с явно наддаване на 14.08.2007 г. в стая №5 на І-ви етаж в Общинската администрация за учредяване право на строеж за изграждане на:
1.1.Гараж №10 в УПИ VІІІ – Гаражи, кв.27 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 21,50 кв.м при начална тръжна цена 1000,00 лв. от 10.00 часа.
1.2.Гараж №134 в УПИ VІІІ – Гаражи, кв.27 по ПУП на гр.Пещера, с площ от 21,50 кв.м при начална тръжна цена 1000,00 лв. от 11.00 часа.
2. Тръжни документи могат да се закупят до 17:00 ч. На 03.08.2007 г. от стая №19 срещу заплатена сума от 30 лева в касата на Общината.
3. Депозити за участие в търговете в размер на 10% от началната тръжна цена трябва да се внесат в касата на Общината до 17:00 ч. на 13.08.2007 г.
4. Документи за участие в търга:
4.1. Заявление за участие по образец;
4.2. Препис от решението за съдебна регистрация на участника като стопански субект;
4.3. Удостоверение за актуално състояние;
4.4. Изрично пълномощно с нотариална заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник;
4.5. Документ за закупени книжа;
4.6. Документ за внесен депозит;
4.7. Удостоверение за липса на данъчни задължения към държавата – срок на издаване – най рано 30 дни преди датата на провеждане на търга;
4.8. Удостоверение за липса на задължения към НОИ – срок на издаване – най-рано 45 дни преди датата на провеждане на търга;
4.9. Декларации, че кандидатът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
4.10. Изискванията по точки 4.2, 4.3 и 4.8 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.
5. Документи за участие в търговете ще се приемат в стая №1 на І-ви етаж в ОА до 17:00 ч. На 13.08.2007 г.
6. Оглед на имотите може да се извършва до изтичане на срока за закупуване на тръжни документи и заявка в стая №17 от 10:00 до 12:00 ч. в присъствието на общински служител.
7. Заплащането на имотите от спечелилите участници трябва да се извърши в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на купувач само с парични средства.
8. Придобитото вещно право трябва да бъде упражнено в петгодишен срок от учредяването му, в противен случай същото се погасява в полза на собственика на земята.