Съобщение по чл.32 от ДОПК от 04.12.2018 г. Печат

Публикувано на :     04 декември    2018г.

Валидно до:17,30ч., 18 декември   2018г.

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел „Местни приходи” при Община Пещера, на адрес

гр. Пещера, ул.” Дойранска епопея” № 17, ет.1, стая № 8-9 от 8,30 ч. до 17,30 ч., за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации или на покана за доброволно изпълнение на основание чл.182, ал.1 от ДОПК.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

Име на задълженото лице Адрес Вид на задължението Вид на документа
1. Тодор Садков Симов

гр.Пещера

ул.“Бор „ №2

Данък МПС

АУЗД №139-1/

29.11.2017г.

2. Стефан Петров Демиров

гр.Пещера

ул.“Г.Бенковски“ №18

Данък сгради

ТБО

Данък МПС

АУЗД №184-1/

30.11.2017г.

ОРГАН ПО

                                             ПРИХОДИТЕ       ………………………

                                                                               Гл.експерт “МП”

                                                                               /Ст.Семерджиев/

Дата на поставяне: 04.12.2018г.

Дата на сваляне :   18.12.2018г.