Обявление Печат

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за отреждане на част от поземлен имот с идентификатор 56277.4.23, с площ от 2957 кв.м. /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.4.1712 по КККР на гр.Пещера, който става с площ от 1777 кв.м./, а останалата част от досегашния имот, с площ от 1180 кв.м. получава нов идентификатор 56277.4.1711 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път“, землище на гр.Пещера, от „нива“ в УПИ V-4.1712, „За автошоурум и крайпътно заведение“ Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.