Община Пещера-Заповед №697/ 16.08.2007г. Печат
ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ЗАПОВЕД

№697/ 16.08.2007г.
Постъпила е Докладна Записка с Вх.№ 01-00-204/ 16.08.2007г. от Главния юрисконсулт относно обявяването на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за вилни сгради с пл.№ 850, 852 и 853 на летовище Св.Константин” , землището на гр.Пещера. В цитираната докладна се сочат допуснати нарушения в процедурата по обявяване на търг, открит със Заповед № 673/ 08.08.2007г.
При извършената служебна проверка установих, че при обявяване на търга са допуснати очевидни фактически грешки. Констатират се несъответствия в кварталите посочени в Решение № 619/ 27.04.2007г. на Общински съвет гр.Пещера и Заповед № 673/ 08.08.2007г. Видно от скицата, приложена към тръжната документация кварталът в който са ситуирани вилните застроявания е квартал 14 – този посочен в Решението на Общински съвет гр.Пещера, но в Заповед № 673/ 08.08.2007г. са посочени други квартали, които не съответстват нито на скицата, нито на посоченото по- горе решение.
Към датата на издаване на настоящата заповед не са придобити права от трети лица т.е спазен е принципът, регламентиран в чл.105 от АПК.
С оглед на горното и съобразявайки правомощията си по чл.100 от АПК и с цел предотвратяване увреждане правата и законните интереси на бъдещите приобретатели и на основание чл.99,т.1 от АПК


ЗАПОВЯДВАМ:

1.ОТМЕНЯМ: Заповед № 673/ 08.08.2007г. за откриване на търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на индивидуални вилни сгради с планоснимачни номера- 850, 852 и 853 с всички произтичащи от това правни последици.


Контролът по изпълнение на настоящата заповед възлагам на Заместник кмета – Тодор Чолаков.

Препис от настоящата заповед да се връчи на Директор на Дирекция “ ТСУ” , Директор на Дирекция “РРЕИ”и на Заместник – кмета – Тодор Чолаков за сведение и изпълнение.КМЕТ:
/Ст.ВАРСАНОВ/