Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ЧИ на ПУП-ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр.Пещера, /части, от който попадат в УПИ VІІ-ОбНС, УПИ VІІІ-ОбНС и УПИ ІХ-ОбНС/, кв. 216. Новопроектираните УПИ VІІ-101, УПИ VІІІ-334, 335, 338 и УПИ ІХ-339, 342, 343 достигнат от югоизток и югозапад до новата регулационна граница на улица с о.т. 1070-1068б-1068а. От северозапад се прекарва нова дворищно регулационна линия с реципрочност на придаваемите части от УПИ VІІ-101 и УПИ VІІІ-334, 335, 338 /имоти с идентификатори 56277.505.101 и 56277.505.102/. От североизток се запазва съществуващата улична регулационна линия на улица с о.т. 977-985-986. От изток също се запазва съществуващата улична регулационна линия на улица с о.т. 1070-977.

В следствие на разработката към УПИ VІІ-101 се придават 42 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.333 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.102.
Към новопроектиран УПИ VІІІ-334, 335, 338 се придават 42 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.334 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.101 и 28 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.338 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.9511-общинска публична собственост.
В новопроектиран УПИ ІХ-339, 342, 343 попадат 17 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.343 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.104 и 179 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.342 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.9511-общинска публична собственост.
В УПИ І-за техническа инфраструктура, кв. 17 попадат 13 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.341 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.103 и 79 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.345 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.104.
В УПИ І-детско заведение, кв. 217 попадат 14 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.336 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.102.
В улица с о.т. 1077-985-986 попадат 50 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.332 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.101 и 370 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.337 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.102.
В улица с о.т. 1070-977-985 попадат 323 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.340 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.103 и 83 кв.м., представляващи проектен поземлен имот с идентификатор 56277.505.344 от поземлен имот с идентификатор 52277.505.104.
За новопроектираните УПИ се определя зона „Жм” /жилищно строителство с малка височина/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване от 3 до 10 м., плътност на застрояване до 60 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ максимално 1,2, минимална озеленена площ 40 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11 и може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.