Обява Печат

Съгласно Заповед №31/23.01.2019 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА

1.Повеждането на публично оповестени конкурси за отдаване под наем на терени – публична общинска собственост  № 1,2,3, и 4, съгласно одобрените от Гл. архитект на Община Пещера схеми по чл.56, ал.2 от ЗУТ за разполагане на преместваеми обекти (павилиони) в гр.Пещера, както следва:

1) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №1 – на ул. “Дойранска епопея“ и ул.“3-ти март“ (срещу бившия Партиен дом);
2) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №2  - на пл. “България“  (до универсален магазин);
3) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №3 по ул. “Дойранска епопея“ до хотелски комплекс „Хийт“;
4) Терен с размери 2,45/1,75 м. и площ 4,29 кв.м. за Павилион №4 на ул. “Петър Раков“ до пешеходен мост.  
2.Предложената от кандидатите месечна наемна цена за всеки от терените трябва да бъде не по-малка от 64,35 лв. без ДДС.
3.Размер на депозита за участие – 10% от началната наемна цена, съответно 6,44 лв. за всеки от терените.
4.Срок на действие на договорите за наем – 5 години.
5.Специфични изисквания и условия:
1) предназначение на павилионите: продажба на тютюневи изделия, напитки, печатни издания и пакетирани храни;
2) кандидатите за участие в конкурса следва да представят идеен вариант за временно преместваемо съоръжение – павилион за извършване на търговска дейност, който да включва: ситуационна скица с нанесени размери на павилион; 3D визия, апликирана върху реално заснет екстериор – минимум 3 броя; видове материали, от които е направен павилиона.
6.Класирането на кандидатите ще се извърши в съответствие с критериите, утвърдени с конкурсната документация, както следва:
За спечелил конкурса се обявява този кандидат който е събрал най-много точки. Оценяването на конкурсните предложения да се извърши по следните критерии:
К1 – предложена цена – коефициент на тежест – 50 т.
К2 – степен на вписване на предложените павилиони в околната среда – 50 т.
Максимален брой точки – 100.
7. Конкурсите ще се проведат на 12.02.2019 г. в залата на Общинска администрация Пещера от 14:30 часа
8.Оглед на терените може да се извършва всеки работен ден до датата на конкурса след представяне на документ за закупени тръжни документи и заявка в стая №19 на първия етаж на Общинска администрация.
9.Конкурсна документация може да се закупува до 16.00 часа на 11.02.2019 г. от Центъра за административно обслужване в Общинска администрация гр.Пещера срещу заплатена сума от 20 лв.
11.Депозитите за участие се внасят в Касата на Общината на втори етаж на Общинска администрация до  16 часа на 11.02.2019 г. или по банков път в “Общинска банка” АД, офис гр. Пещера:
    Код на Общинска банка: SOMBBGSF
    Банкова сметка: BG87SOMB9130333297021
12.Документите за участие в конкурса ще се приемат до 17:00 часа на 11.02.2019 г. в Общинския център за услуги и информация на гражданите в Общинска администрация.
13.Задължителни документи за участие в конкурса са:
1)Заявление за участие по образец.
2)Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публично оповестения конкурс или единен идентификационен код /ЕИК/ посочен в заявлението по образец и на плика с документите.
3)Документ за внесен депозит за участие в пулично оповестения конкурс.
4)Документ за закупени конкурсни книжа.
5)Декларации по образец съгласно конкурсните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически или юридически лица;
- декларация за оглед на обекта;
- декларация, че участникът се задължава да ползва терена по предназначение.
- декларация, че участникът приема всички конкурсни условия.
6)Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата – срок на издаване 30 дни преди датата на конкурса.
7)Нотариално заверено пълномощно за участие в конкурса, когато се участва чрез пълномощник.
8)Конкурсно предложение поставено в отделен непрозрачен плик, съдържащо предлаганата месечна наемна цена и с информация за вида, характеристиките, и снимки на преместваемото съоръжение (павилион), за всеки от терените.
Когато в заявлението по образец и на плика с документите участникът е посочил ЕИК, той може да не представя документите по т.13, подточка 2.
14.Всички изброени документи и конкурсното предложение да се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името (фирмата) на участника и цялостно наименование на обекта на конкурса.
15.Допълнителна информация – в Община Пещера, стая 19 или на тел. 0350/62203, вътр.131.