Обява Печат

Съгласно Заповед №32/23.01.2019 г. на Кмета на Община Пещера и на основание чл.87, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от  Общински съвет Пещера, ОБЩИНА ПЕЩЕРА

ОБЯВЯВА
            
 1.Провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имоти – частна общинска собственост, както следва:
 1.1.Урегулиран поземлен имот УПИ І-Ресторант, поща и магазин, кв. 26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево ведно с построените в него сгради, съгласно АОС №42/23.11.2011 г., който се състои от два поземлени имота, а именно:

1) Поземлен имот с идентификатор 36124.501.270 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 551 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Капитан Димитриево, п.к. 4589, ул. „Александър Стамболийски“ № 1, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 270, квартал 26, парцел І, граници на имота: 36124.501.2511, 36412.501.282, 36124.501.271, 36124.501.2521, ведно с построената в него Сграда с идентификатор 36124.501.270.1 със застроена площ 262 кв.м, брой етажи 2, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, актувани с АОС № 774/09.11.2018г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №1911/12.11.2018г., Акт №155, том 7.
2) Поземлен имот с идентификатор 36124.501.282 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Капитан Димитриево, одобрени със Заповед РД-18-1634/20.09.2018г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 457 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: с. Капитан Димитриево, п.к. 4589, ул. „Александър Стамболийски“ № 3, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 282, квартал 26, парцел І, граници на имота: 36124.501.2511, 36412.501.281, 36124.501.273, 36124.501.271, 36124.501.270, ведно с построените в него:
            • Сграда с идентификатор 36124.501.282.1 със застроена площ 72 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,
            • Сграда с идентификатор 36124.501.282.2 със застроена площ 75 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,
            • Сграда с идентификатор 36124.501.282.3 със застроена площ 44 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,
            • Сграда с идентификатор 36124.501.282.4 със застроена площ 26 кв.м, брой етажи 1, предназначение: Сграда за търговия, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма,
            актувани с АОС № 775/09.11.2018 г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №1912/12.11.2018г., Акт №156, том 7, при начална тръжна цена 101 000 лв. без ДДС, депозит за участие 10 100 лв.
1.2. Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед РД-18-62/15.12.2014г. на Изпълнителен директор на АГКК, площ 5197 кв.м, няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: гр. Пещера, местност „Широките ливади“, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 125016, категория на земята при неполивни условия: пета, имотът няма административен адрес. Върху имота има следните ограничения: Отклонение от магистрален газопровод от 300 до 500 mm (2х150 m от оста). Граници на имота: 56277.3.1342, 56277.3.1369, 56277.3.1378, 56277.3.1368, актуван с АОС №553/18.04.2016 г., вписан в Служба по вписванията във Вх. Рег. №701/20.04.2016г., Акт №94, том 3,
 при начална тръжна цена 18 800 лв. без ДДС, депозит за участие 1880 лв.
2. Дата, място и час на провеждане на търговете - на  12.02. 2019г., стая № 5, I етаж на общинска администрация:
- от 14:00 ч. за Урегулиран поземлен имот УПИ І-Ресторант, поща и магазин, кв. 26 по Регулационния план на с. Капитан Димитриево.
 - от 14:15 ч. за Поземлен имот с идентификатор 56277.3.1382 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера
3. Задължителни документи за участие в търга:    
3.1. Заявление за участие по образец.
3.2. Удостоверение за актуално правно състояние, издадено до 30 дни преди датата на провеждане на публичния търг с явно наддаване или изписан единен идентификационен код (ЕИК) на плика, с който се подават документите за участие в търга. Участниците – физически лица представят за справка документ за самоличност при подаването на документите за участие в търга.
3.3. Документ за внесен депозит за участие в търга.
3.4. Документ за закупени тръжни книжа.
3.5. Декларации по образец съгласно тръжните документи:
- декларация, че участникът няма просрочени задължения към физически и юридически лица;
- декларация за оглед на обекта.
3.6. Удостоверение от НАП по чл.87, ал.6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за липса на данъчни и осигурителни задължения към държавата, издадено до 30 дни преди датата на търга.
3.7. Нотариално заверено пълномощно за участие в търга, когато се участва чрез пълномощник - оригинал или заверено копие. Когато в заявлението по образец и на плика с документите участникът търговец е посочил ЕИК, той може да не представя документа по точка 3.2.
 4. Утвърдената тръжна документация с цена - невъзстановими 30 лв. може да се закупува след публикуване на обявата до 16:00 часа на 11.02.2019 г. от Общински център за услуги и информация на гражданите (в сградата на ОА-Пещера).  
5. Крайният срок за подаване на документите за участие в търговете е до 17:00 ч. на 11.02.2019 г.  в Общински център за услуги и информация на гражданите.
6. Депозитът за участие в търга се внася до 17:00 ч. на 11.22.2019 г. по сметка IBAN – BG87SOMB91303332970201, BIC SOMBBGSF в „Общинска банка” АД, офис Пещера .
7. Определената стъпка за наддаване е 5 % от началната тръжна цена за съответния имот.
8. Оглед на имотите, предмет на търговет може да се извършва всеки работен ден до датата на търговете след представяне на документ за  закупени тръжни книжа и предварителна заявка в стая №19, първи етаж на Общинска администрация от 10:00 до 12:00 часа.
9. Договора за продажба със спечелилия участник се сключва при спазване на реда и условията на чл.117 и сл. от НРПУРОИ.     
10.Допълнителна информация може да се получи на телефона на Община Пещера: 0350/6-22-03, вътр. 131.