ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 01. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД :

1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

2. Приемане на Годишен отчет на Кмета на Община Пещера за изпълнение на Програмата на управление от мандат 2015-2019г. на Община Пещера.
Докладва: Николай Зайчев- Кмет на Община Пещера

3. Отчет за дейността на Общински съвет – Пещера и работата на неговите комисии за периода юли - декември 2018г.
Докладва: Петър Хамамджиев - Председател на ОбС

4. Приемане на изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Пещера и взаимодействието му с Общинска администрация Пещера за мандат 2015-2019г., приет с Решение № 516/30.08.2018г., изм и доп с Решение № 531/31.10.2018г. на Общински съвет- Пещера.
Докладва: Петър Хамамджиев - Председател на ОбС

5. Избор на Временна комисия и членове на същата, за изготвяне на предложения за промяна на методиката при определяне на размера на таксата битови отпадъци.
Докладва: д-р Николай Пенев –общински съветник

6. Приемане на Културния календар на Община Пещера за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Павлов – Гл.експерт „Култура, младежки и религиозни дейности“

7. Отчет за изпълнение на Общински план за младежта за 2018г., приет с Решение № 408/25.01.2018г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

8. Приемане на Общински план за младежта за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

9. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера за 2019г. за изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в Община Пещера 2018-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Диана Балканджиева- Главен експерт „Образование“

10. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2019г.-2020г. за землищата на Община Пещера; съгласие за предоставяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и за индивидуално ползване; определяне на задълженията на Община Пещера и на ползватели за поддържането на мерите и пасищата.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

11. Даване на разрешение за изработване на ПУП – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1378 по КККР на гр. Пещера в местност „Широките ливади“ и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

12. Питания.

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера