ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 28. 02. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за


ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация за дейността на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, Маргарита Радева – Директор на Дневен център за деца и младежи с увреждания гр. Пещера

2. Информация за дейността на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, Мария Кабакова- Директор на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания гр. Пещера.

3. Информация за дейността на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, Аксения Лулова – Директор на Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания гр. Пещера.

4. Информация за дейността на Кризисен център за лица и деца пострадали от насилие гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Мария Чешмеджиева – Управител на Кризисен център за лица и деца, пострадали от насилие.

5. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.1.1823 /проектен поземлен имот с идентификатор 56277.1.380 по КККР на гр.Пещера в местност „Икочово” и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

6. Одобряване проект за ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.365 по КККР на гр.Пещера в местност „Лагера”.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

7. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод и водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 по КККР на гр.Пещера в местност „Широките ливади” и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

8. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.503.400 и 56277.503.401 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІІ-2630 по ПУП на гр.Пещера/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.415 и 56277.503.416 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІІ-2629 по ПУП на гр.Пещера/ , кв. 149 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 701а-709-710 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

9. Даване на разрешение за изработване на ПУП-Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – водопровод до поземлен имот с идентификатор 56277.4.91 по КККР на гр.Пещера в местност „Баташки път” и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

10. Одобряване на проект за осъвременяване на Регулационния план на гр.Пещера и неговото адаптиране към действащата кадастрална карта на гр.Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

11. Приемане на допълнение на Приложение №1 на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, Димитър Симонов- Гл.спец. „Общинска собственост, наеми“

12. Приемане на Списък на спортните обекти, обект на управление – отдаване под наем от Община Пещера за 2019г. по реда на Закона за физическото възпитание и спорта.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

13. Приемане на оценка за продажба на имот частна общинска собственост - поземлен имот с идентификатор 61371.501.2624 по КККР на с. Радилово.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

14. Приемане на оценка за продажба на 36.44/301.00 идеални части от поземлен имот с идентификатор 56277.502.532 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера, инж. Невена Дялкинова - Началник отдел „Общинска собственост“

15. Определяне размера на трудови и други възнаграждения на кметовете на кметствата в Община Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера, Кръстина Андреева- Директор на дирекция „ФСД“

16. Питания.

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера