Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че е изработен проект за ПУП-ПРЗ за промяна в отреждането и разделяне на поземлен имот с идентификатор 56277.2.396 по КККР на гр.Пещера /УПИ ІV-стопанска дейност/ на четири броя урегулирани поземлени имоти, както следва: УПИ ХХХVІ-2.396, „За производствена и складова дейност“, УПИ ХХХVІІ-2.396, „За производствена и складова дейност“, ХХХVІІІ-2.396, „За производствена и складова дейност“ и УПИ ХХХІХ-2.396, „За производствена и складова дейност“, местност „Долна Бялча“, гр.Пещера. Определя се устройствена зона Пп /предимно производствена/, с устройствени показатели: максимална височина на застрояване до 10 м., плътност на застрояване до 80 на сто, интензивност на застрояване /К инт/ до 2,5, минимална озеленена площ до 20 на сто, съгласно проекта съответстващ на Наредба № 7/22.12.2003г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони.
 Подробния устройствен план се намира в отдел „ТСУ“, ул.“Дойранска епопея“ № 17, ет. 1, стая 11, където може да бъде разгледан от заинтересованите страни.
Предложения и възражения относно подробния устройствен план се приемат в 14 /четиринадесет/ дневен срок от датата на публикуване.