Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 114/06.03.2019 г. от Кмета на Община Пещера за одобрен проект за ЧИ на ПУП-ПР за изменение на източната и западната регулационни линии на поземлен имот с идентификатор 56277.503.563 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХ-2593 по регулационния план на гр.Пещера/ по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 56277.503.564 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХІХ-2594/ и поземлен имот с идентификатор 56277.503.562 по КККР на гр.Пещера /УПИ ХХVІ-2592/, кв. 205.
Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера, пред Административен съд гр.Пазарджик.