С Ъ О Б Щ Е Н И Е Печат
О Б Щ И Н А П Е Щ Е Р А
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявения конкурс за длъжността “Главен експерт информационно обслужване в ОЦИУГ” -Община Пещера, на основание чл. 89, чл. 90 и чл. 91 ОТ Кодекса на труда като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:
І.Списък на допуснатите кандидати:
1. Нели Василева Попова
2. Славия Златанова Златанова

ІІ. Списък на недопуснатите кандидати
1.Петя Георгиева Василева
2.Христина Георгиева Дачева
3.Вася Николаева Костадинчева
4.Радослава Асенова Алексиева
5.Елисавета Зафирова Кощикова
6.Павлина Антониева Шопова

Конкурсът ще се проведе на 24.08.2007г. от 14,00ч. в Община Пещера – заседателна зала.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

/Стефан Димотикалиев