ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 27. 06. 2019 г. / ЧЕТВЪРТЪК / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за работата на Обществения съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейности по социално подпомагане.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Галина Стоянова Директор на дирекция „Хуманитарни дейности“

2. Информация за работата с еврофондовете за периода месец юни2018г. – месец юни2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов Директор на дирекция „ЕФСПОП“
3. Вземане на решение за задължаване на Кмета на Община Пещера да предостави информация за заплатите на работещите в общинска администрация по длъжности.
Докладва: Петър Хамамджиев – Председател на ОбС

4. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2019г. и разчета за капиталови разходи за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева Директор на дирекция „ФСД“

5. Даване на съгласие за изработване на проект за ЧИ на ПУП-ПР за промяна на регулационните линии на поземлен имот с идентификатор 56277.501.75 по КККР на с. Радилово /УПИ ХI-75 по ПУП на с. Радилово/, кв.10 по имотни граници и изменение на регулационните линии на улица с о.т. 38-39 по реализиран на място благоустроен тротоар по регулационния план на с. Радилово, Община Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

6. Обособяване на общински полски път за осигуряване на достъп до поземлени имоти 56277.3.19; 56277.3.23;56277.3.28; 56277.3.29; 56277.3.32; 56277.3.33; 56277.3.193; 56277.3.205 гр. Пещера КККР, одобрени със Заповед –РД-18-62/15.12.2014г. местност „Узун драгасия“, гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
инж. Стефан Камберов, Директор на дирекция „ТСУ“

7. Проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ и обособяване на УПИ за жилищно строителство за поземлен имот с идентификатор 56277.505.102 по КККР на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

8. Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 56277.3.70 находящ се в местността „Узун драгасия“, в землището на гр. Пещера.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

9. Придобиване на имоти, собственост на ПК „Напредък“, с. Радилово, представляващи идеални части от поземлен имот с идентификатор 61371.501.326 и самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 61371.501.326.6.1 и 61371.501.326.6.2.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

10. Питания.

 

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера