Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера, обл. Пазарджик, ул.“Дойранска епопея“ № 17, тел. 0350 6-22-03, на основание чл. 61, ал. 3 от АПК, чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ и § 4 от ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че има издадена Заповед № 371/01.07.2019 г. на Кмета на Община Пещера за учредяване във връзка и за целите на снабдяване с електроенергия безсрочно в полза на „Електроенергиен Системен Оператор“ ЕАД на следните права върху имоти общинска собственост:
1. ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на въздушни електропроводи ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“, съгласно одобрения проект за реконструкция /изместване/ на въздушни електропроводи 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“ и Заповед № 292/15.05.2019 г.  за одобряване на ПУП-ПП за промяна местоположението на нови ЖР стълбове от ВЛ“Исперихово“ и ВЛ“Дипел“ до нова подстанция на „Биовет“ АД в поземлен имот с идентификатор 56277.4.653 по КККР на гр.Пещера и промяна сервитута на отклонението на ВЛ 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“ през следните имоти:

•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.193 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка сто деветдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, местността „Широките ливади“, с площ от 741 кв.м. (седемстотин четиридесет и седем квадратни метра), частна общинска собственост, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: отводнителен канал, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 123018, при съседи: 56277.4.175, 56277.4.192, 56277.4.196, 56277.4.626, 56277.4.649, 56277.4.650, 56277.4.651; като площта на сервитутната зона е 217 кв.м. (двеста и седемнадесет квадратни метра).
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.196 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка сто деветдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, местността „Широките ливади“, с площ от 4085 кв.м. (четири хиляди осемдесет и пет квадратни метра), частна общинска собственост, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: отводнителен канал, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 024022, при съседи: 56277.3.1713, 56277.4.1698, 56277.4.1721, 56277.4.1722, 56277.4.175, 56277.4.177, 56277.4.189, 56277.4.190, 56277.4.193, 56277.4.197, 56277.4.202, 56277.4.203, 56277.4.204, 56277.4.205, 56277.4.206, 56277.4.207, 56277.4.208, 56277.4.209, 56277.4.210, 56277.4.211, 56277.4.224, 56277.4.225, 56277.4.484, 56277.4.485, 56277.4.626, 56277.4.644, 56277.4.645, 56277.4.646, 56277.4.651, 56277.4.652, като площта на сервитутната зона е 147 кв.м. (сто четиридесет и седем квадратни метра).
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.644 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин четиридесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, местността „Ямата“, с площ от 502 кв.м. (петстотин и два квадратни метра), частна общинска собственост,  трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята – пета, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 026003, при съседи: 56277.4.1722, 56277.4.196, 56277.4.224, 56277.4.652, като площта на сервитутната зона е 293 кв.м. (двеста деветдесет и три квадратни метра).
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.651 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, местността „Ямата“, с площ от 1267 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и седем квадратни метра), публична общинска собственост, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята – пета, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 123019, при съседи: 56277.3.1711, 56277.3.1713, 56277.4.1698, 56277.4.183, 56277.4.184, 56277.4.186, 56277.4.187, 56277.4.188, 56277.4.189, 56277.4.191, 56277.4.193, 56277.4.196, 56277.4.650, 56277.4.653, 56277.4.654, като площта на сервитутната зона е 87 кв.м. (осемдесет и седем квадратни метра).
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.1722 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка хиляда седемстотин двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, с площ от  603 кв.м. (шестстотин и три квадратни метра), частна общинска собственост, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 026003, при съседи: 56277.4.196, 56277.4.224, 56277.4.628, 56277.4.644, 56277.4.645, 56277.4.652, като площта на сервитутната зона е 378 кв.м. (триста седемдесет и осем квадратни метра).

2.   ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ на хора и техника, както и ограничение в ползването на енергийните обекти при условията на чл. 64 от Закона за енергетиката, което предоставя неограничен период от време за достъп с цел извършването на необходимите проучвания, изграждане, ремонт, поддръжка, подмяна и контрол при изграждането и експлоатацията на въздушни електропроводи 110 кV „Дипел“ и „Исперихово“ за:
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.193 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка сто деветдесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, местността „Широките ливади“, с площ от 741 кв.м. (седемстотин четиридесет и седем квадратни метра), частна общинска собственост, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: отводнителен канал, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 123018, при съседи: 56277.4.175, 56277.4.192, 56277.4.196, 56277.4.626, 56277.4.649, 56277.4.650, 56277.4.651; като площта на сервитутната зона е 217 кв.м. (двеста и седемнадесет квадратни метра).
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.196 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка сто деветдесет и шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, местността „Широките ливади“, с площ от 4085 кв.м. (четири хиляди осемдесет и пет квадратни метра), частна общинска собственост, трайно предназначение на територията: територия заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване: отводнителен канал, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 024022, при съседи: 56277.3.1713, 56277.4.1698, 56277.4.1721, 56277.4.1722, 56277.4.175, 56277.4.177, 56277.4.189, 56277.4.190, 56277.4.193, 56277.4.197, 56277.4.202, 56277.4.203, 56277.4.204, 56277.4.205, 56277.4.206, 56277.4.207, 56277.4.208, 56277.4.209, 56277.4.210, 56277.4.211, 56277.4.224, 56277.4.225, 56277.4.484, 56277.4.485, 56277.4.626, 56277.4.644, 56277.4.645, 56277.4.646, 56277.4.651, 56277.4.652, като площта на сервитутната зона е 147 кв.м. (сто четиридесет и седем квадратни метра).
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.644 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин четиридесет и четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, местността „Ямата“, с площ от 502 кв.м. (петстотин и два квадратни метра), частна общинска собственост,  трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята – пета, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 026003, при съседи: 56277.4.1722, 56277.4.196, 56277.4.224, 56277.4.652, като площта на сервитутната зона е 293 кв.м. (двеста деветдесет и три квадратни метра).
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.651 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка шестстотин петдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, местността „Ямата“, с площ от 1267 кв.м. (хиляда двеста шестдесет и седем квадратни метра), публична общинска собственост, трайно предназначение на територията: земеделска, категория на земята – пета, начин на трайно ползване: за селскостопански, горски, ведомствен път, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 123019, при съседи: 56277.3.1711, 56277.3.1713, 56277.4.1698, 56277.4.183, 56277.4.184, 56277.4.186, 56277.4.187, 56277.4.188, 56277.4.189, 56277.4.191, 56277.4.193, 56277.4.196, 56277.4.650, 56277.4.653, 56277.4.654, като площта на сервитутната зона е 87 кв.м. (осемдесет и седем квадратни метра).
•    ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 56277.4.1722 (петдесет и шест хиляди двеста седемдесет и седем точка четири точка хиляда седемстотин двадесет и две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пещера, одобрени със Заповед № РД-18-62/15.12.2014 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес: град Пещера, с площ от  603 кв.м. (шестстотин и три квадратни метра), частна общинска собственост, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за второстепенна улица, стар идентификатор няма, номер по предходен план: 026003, при съседи: 56277.4.196, 56277.4.224, 56277.4.628, 56277.4.644, 56277.4.645, 56277.4.652, като площта на сервитутната зона е 378 кв.м. (триста седемдесет и осем квадратни метра).
        Настоящата заповед може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от датата на публикуване  по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ, чрез Община Пещера пред Административен съд гр.Пазарджик.