ЗАПОВЕД определяне на местата за поставяне на агитационни материали Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
ЗАПОВЕД

№ 764
Гр.Пещера 12.09.2007 г.

Относно: определяне на местата за поставяне на
агитационни материали

На основание чл.65, ал.2 от ЗМИ и чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА


ЗАПОВЯДВАМ:

1.ОПРЕДЕЛЯМ места за поставяне на агитационни материали на територията на община Пещера и лет. “Св.Константин”, както следва:
а) на общинските места, предназначени за залепване на афиши и обяви;
б) клубове и помещения, ползвани от политическите партии и коалиции.
2.ЗАБРАНЯВАМ:
2.1.Поставянето на агитационни материали на сгради и имоти – публична общинска собственост (адм.сгради, училища, детски заведения, читалища, Общински културен дом, музей и др.под.);
2.2.Сгради на общинските търговски дружества (“ИСП” ЕООД, “ВКС” ЕООД, МБАЛ “Проф.Д.Ранев” ЕООД, “Медицински център” ЕООД); обекти – частна общинска собственост, независимо от съгласието на наемателите (ползвателите); елементи от общинската инфраструктура, декоративни елементи, пътни знаци, електрически стълбове, дървета и др.под.;
2.3.Използването на общински транспортни средства за предизборна агитация.
3.Поставянето на агитационни материали на сгради, огради, витрини и др.под., които не са общинска собственост може да се извършва само след разрешение на собственика или управителя на имота.
4. Поставянето на агитационни материали в нарушение на настоящата заповед, както и при неизпълнение на задължението за премахването им в 3- дневен срок след датата на произвеждане на изборите подлежи на санкциониране по реда на ЗМИ. За нарушения на чл.6а от Наредбата за обществения ред, чистотата и специализираната закрила на деца на обществени места, приета от Общински съвет гр.Пещера се налагат санкциите, предвидени в нея.
5.Стриктното спазване настоящата заповед възлагам на местните ръководства на политическите партии и коалиции.
6.Кметовете на с.Радилово и с.Кап.Димитриево да определят със своя заповед местата за поставяне на агитационни материали.
7.Заповедта да се връчи на представителите на местните ръководства на политическите партии и коалиции, представени в 40-ото Народно събрание.
8.Жителите на гр.Пещера да бъдат запознати с условията за поставяне на предизборни агитационни материали чрез местните медии, поставянето й на сайта на Общината и на информационното табло на Общинската администрация.

Препис от настоящата заповед да се връчи на местните ръководства на политическите партии и коалиции, на кметовете на населени места и за сведение и изпълнение.


К М Е Т :
/С.ВАРСАНОВ/