ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ПЕЩЕРА Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА Председателят на Общински съвет – Пещера свиква общинските съветници на ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО заседание на Общински съвет, което ще се проведе на 31. 07. 2019 г. / СРЯДА / от 14:30 часа в залата на Общинския съвет с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Информация за проведените обществени поръчки от Община Пещера за периода януари 2019г. – юни 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов Директор на дирекция „ЕФСПОП

2. Отчет за реализирани продажби в Община Пещера за периода януари 2019г.- юни 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

3. Отчет за дейността на Общински съвет - Пещера и неговите комисии за периода януари 2019г. – юни 2019г.
Докладва: Петър Хамамджиев
Председател на Общински съвет- Пещера

4. Актуализация на бюджета на Община Пещера за 2019г. и разчета за капиталови разходи за 2019г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева Директор на Дирекция „Финансово-стопанска дейност“

5. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Пещера по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проекти с определен срок за кандидатстване BG16M1OP002-2.009 „ Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на ОПОС 2014-2020г.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Веселин Джелатов Директор на дирекция „ЕФСПОП

6. Кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ по ОП Околна среда (2014-2020) ПРИОРИТЕТ 5: Закриване на съществуващи депа, нерегламентирани сметища с отпадъци и възстановяване на замърсени терени по проект „Рекултивация на съществуващо сметище имот с идентификатор 56277.3.1289, местност Луковица, по плана на град Пещера“.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера ,
инж. Стефан Камберов, Директор на дирекция „ТСУ“

7. Предоставяне на поземлен имот в землището на гр. Пещера на наследниците на Атанас Георгиев Юнаков.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Невена Дялкинова Началник отдел „Общинска собственост“

8. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП – ПРЗ за смяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1375 в местност „Широките ливади“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

9. Даване на разрешение за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за закупуване на прилежащ терен с цел обслужване на съществуващи сгради с идентификатори 56277.3.215.1 и 56277.3.215.4 в поземлен имот с идентификатор 56277.3.215 и обособяване на УПИ XXIV-3.215 „Производство на обувки“ в местност „Узун драгасия“ по КККР на гр. Пещера и одобряване на задание.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
арх. Атанас Васев Главен архитект на Община Пещера

10. Питания.

 

ПЕТЪР ХАМАМДЖИЕВ
Председател на Общински съвет – Пещера