Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На основание чл.6, ал.10, т.1 и т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, ОБЩИНА ПЕЩЕРА ОСИГУРЯВА ОБЩЕСТВЕН ДОСТЪП до информация по Приложение №2 към чл.6 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда в 14-дневен срок, считано от 30.09.2019г. за  инвестиционно предложение : „Изграждане на нов тръбен кладенец за осигуряване на допълнително количество вода за питейно-битови цели на село Капитан Димитриево“, в имот с идентификатор 36124.52,114, местност „Средни ливади“ по КККР на с. Капитан Димитриево, общ. Пещера, обл. Пазарджик, с възложител: ОБЩИНА ПЕЩЕРА.
Информацията е на разположение на заинтересованите лица за изразяване на становища, всеки работен ден в указания срок от 8.30ч. -12.30ч. и от 13.30ч. – 17.30ч. в стая №12, ет. І на Общинска администрация – Пещера.