ОБЯВА-КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА" Печат
О Б Я В А

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
На основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 987/ 21.11.2007 г. на Кмета на общината

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА “СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА”

 

Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
• Длъжност, звено, административна структура
Секретар на община
Общинска администрация – Пещера
• Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

 

Ръководи съответната администрация като координира и контролира административните звена за точно спазване на нормативните актове. Организира дейностите в областта на местното самоуправление, отбранително мобилизационната подготовка, вероизповеданията. Подпомага кмета в организиране на дългосрочни и краткосрочни програми за развитие на общината, опазване на обществения ред.
• Изисквана минимална степен на образование – бакалавър
• професионален опит – 6 години
• или минимален ранг – ІІ младши
• минимален размер на основната заплата, определена за длъжността:
393 лв.
. брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1
б/ Специфични изисквания
- да е дееспособно лице;

 

- да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;
Допълнителни изисквания -
- професионален опит на ръководна длъжност в администрацията минимум 3 г.
- образование - магистър
- квалификация - умения за работа с компютър, програмни продукти, ИТ;
- да владее английски език минимално І ниво
- кандидатът да бъде мотивиран да заеме тази длъжност;

 

- компетентност, свързана с познаване, ползване и законосъобразно прилагане на нормативни актове;
- да притежава организационна компетентност, способност за планиране и организиране на дейността ;
- комуникационна компетентност.
- Компетентност за работа с потребители

 

- да има постоянен адрес на територията на Община Пещера за последните 10 месеца

3. Начин за провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността да се проведе по следния начин:

 

- Писмена разработка на тема: “Организация и контрол върху административната дейност на общинската администрация”
- интервю
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
- Заявление за участие в конкурс по образец съгласно. чл. 17 , ал.1 он НПКДС;
- Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.
- Копие на диплома за придобита образователно квалификационна степен

 

- Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставяно под запрещение осъждано за умишлено престъпление от общ характер, на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност / по чл. 17 от НПКДС/
- Удостоверение за постоянен адрес
- Удостоверение за компютърна грамотност
- Удостоверение за езикова подготовка
5. Място и срок за подаване на документи за участие:

 

Документите за участие в конкурса се представят, всеки работен ден от 8,30 до 16,00 ч. в срок до 06.12.2007 г., в ОЦУИГ на Общинска администрация гр. Пещера; ул. “Дойранска епопея” № 17 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.
6. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло пред сградата на Общинска администрация и в електронната страница на Община Пещера на 06.12.2007 г. до 18,00 ч.


За връзка: тел. 0350 6 2203