Заседание на Общински съвет- Пещера Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На 19.03.2020г. се проведе заседание на Председателски съвет, с представители на всички политически партии в Общински съвет-Пещера, във връзка с епидемичната обстановка в страната и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги противоепидемични мерки за неразпространение на COVID-19, за провеждане на мероприятия на закрито.
     Становището на Председтелския съвет е: Общински съвет - Пещера да проведе неприсъствено заседание за граждани и медии на 31.03.2020г. от 14:00ч., при строго спазване на противоепидемичните мерки, което да се излъчва онлайн, със следния дневен ред:

 


1. Даване на съгласие и определяне на представител на Община Пещера в органите на управление на „Асоциация по ВиК“ на обособена територия, обслужвана от „ВКС“ ЕООД гр. Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова Директор на дирекция „ТСУ“

2. Одобряване проект за ПУП –ПРЗ промяна предназначението на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 с площ от 26 957 кв.м. по КККР на гр. Пещера в местност „Луковица“ и отреждането му в урбанизирана територия – за жилищно застрояване, като се обособят 72 /седемдест и два/ броя самостоятелни урегулирани имоти за сметка на поземлен имот с идентификатор 56277.3.1643 и образуването на нови 9 /девет/ броя квартали.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
инж. Румяна Григорова Директор на дирекция „ТСУ“

3. Провеждане на публични търгове с явно наддаване за отдаването под наем на земеделски земи.
Докладва: От името на Кмета на Община Пещера,
Димитър Симонов- Гл.спец. „Общинска собственост, наеми“

4. Изменение и допълнение на Решение № 39/10.02.2020г. за приемане на бюджета на Община Пещера.
Докладва:От името на Кмета на Община Пещера,
Кръстина Андреева- Директор на дирекция „ФСД“

5. Даване на съгласие за участие на Община Пещера като съдружник в Регионален иновационен център за развитие на обувната промишленост – РИЦ Механика ООД ЕИК 205949401 по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност за създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“.
Докладва: Гълъбина Карамитрева- Зам. кмет на Община Пещера

6. Вземане на решение за освобождаване от заплащане на наем от наемателите на общинска собственост, чиято дейност със Заповед на Кмета на Община Пещера е била прекратена, съгласно Заповед на Министъра на здравеопазването, във връзка с извънредното положение в Република България от 13 март 2020г., за срока на действие на заповедта.
Докладва: д-р Николай Пенев
Председател на Общински съвет- Пещера

7. Информация за предприетите мерки от Общинска администрация – Пещера във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространяването на COVID -19 на територията на страната.
Докладва: Йордан Младенов – Кмет на Община Пещера