Заповед Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

№162

 гр. Пещера,  26.03.2020 год.

            Във връзка със Заповед №РД-01-154/26.03.2020г. за изменение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г. на министъра за здравеопазването, във връзка с усложняващата се епидемична обстановка свързана с разпространението на  COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед №Р-37/26.02.2020г. на министър-председателя на Република България  и на основание чл. 44, ал.1, т.1 и  ал.2  от ЗМСМА,

З А П О В Я Д В А М :

I.    Изменям и допълвам мои Заповед №136 от 14.03.2020г., Заповед №144 от 18.03.2020г., Заповед №145 от 18.03.2020г., Заповед №150 от 20.03.2020г., Заповед №151  от 20.03.2020г., Заповед №154 от 21.03.2020г. и Заповед №157 от 24.03.2020г., като удължавам срока на въведените противоепидемични мерки на територията на община Пещера до 12.04.2020 година, включително.

II.    Кметовете на Кметства с.Радилово и с.Капитан Димитриево и органите на Министерство на вътрешните работи да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяването на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.
III.    Срокът и обхвата на мерките по т.I може да бъде променен в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Заповедта да се съобщи на всички организации и институции, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР –Пещера, за контрол,  както и да се  публикува на официалния сайт на Община Пещера.

ЙОРДАН МЛАДЕНОВ  (п)
Кмет на Община Пещера