Заповед Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

№ 169
 
 гр. Пещера,  30.03.2020 год.
 
            Във връзка със Заповед №РД-01-168/30.03.2020г. за допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г.,  Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г. и Заповед №РД-01-154/26.03.2020г на министъра за здравеопазването и усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на  COVID-19 на територията на Република България и обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, на основание чл.73 от  АПК и на основание чл.44, ал.1, т.1 и  ал.2  от ЗМСМА,
 
З А П О В Я Д В А М :
 
Изменям и допълвам Заповед №136 от 14.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №150 от 20.03.2020г. и Заповед №145 от 18.03.2020г.  и Заповед № 162/26.03.2020г. на Кмета на Община Пещера,  както  следва:  
Създава се т.13 със следното съдържание:  
„13. Всички лица, които се намират в закрити или на открити обществени места в община Пещера са длъжни да имат поставена защитна маска за лице“.
      
      На основание чл.60, ал.1 във връзка с чл.74 от АПК, разпореждам предварително изпълнение на заповедта с цел осигуряване живота и защита на здравето на гражданите. Мерките, посочени в настоящата заповед се предприемат с цел ограничаване разпространението на епидемията на COVID19, която представлява тежка извънредна ситуация, свързана с общественото здраве в национален и световен мащаб. Последиците от несвоевременното прилагане и от всяко забавяне на изпълнението на противоепидемичните мерки ще бъдат причиняване на значителни или трудно поправими, включително и непоправими вреди за живота и здравето на хората.
 
Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица, имащи отношение към изпълнение на разпоредените мерки, а на Началника на РУ на МВР – Пещера, за контрол,  както и да се  публикува на официалния сайт на Община Пещера.
 
ЙОРДАН МЛАДЕНОВ
Кмет на Община Пещера

(п)

 .

Attachments:
Download this file (30.03.2020.pdf)Заповед - 30.03.2020г[ ]486 Kb