Заповед Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

№ 280
гр. Пещера, 11.05.2020 год.

            Във връзка със Заповед №РД-01-256/11.05.2020г. на министъра за здравеопазването, за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-124 от 13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №РД-01-131 от 17.03.2020г., Заповед №РД-01-139 от 19.03.2020г. и Заповед № РД-01-144 от 22.03.2020г., Заповед № РД-01-154 от 26.03.2020г., Заповед № РД-01-168 от 30.03.2020г., Заповед № РД-01-169 от 31.03.2020г., Заповед № РД-01-172 от 02.04.2020г., Заповед № РД-01-195 от 10.04.2020г., Заповед № РД-01-197 от 11.04.2020г., Заповед № РД-01-225 от 20.04.2020г., Заповед № РД-01-228 от 21.04.2020г., Заповед № РД-01-238 от 26.04.2020г., Заповед № РД-01-247 от 01.05.2020г., Заповед № РД-01-249 от 03.05.2020г. и Заповед № РД-01-250 от 05.05.2020г. на министъра за здравеопазването, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение, Решение от 03.04.2020г. на Народното събрание на Република България за удължаване на срока на обявеното извънредно положение и на основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2  от ЗМСМА,

 

З А П О В Я Д В А М :

 

Изменям и допълвам Заповед №136 от 14.03.2020г., изм. и доп. със Заповед №145 от 18.03.2020г., Заповед №150 от 20.03.2020г., Заповед № 162/26.03.2020г. и Заповед №169 от 30.03.2020г., Заповед №269/04.05.2020г. на Кмета на Община Пещера,  както  следва:
1.    В т.II, т.6 думите „с изключение на Кула 1“ се заличават.
2.    В т.II се създават т.8а и т.8б, със следното съдържание:
„т.8а. Допускат се посещения на музеите и библиотеките на закрито в община Пещера и Художествената галерия „Проф. Веселин Стайков“, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки.
т.8б. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30% от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки“.

Заповедта да се съобщи на всички заинтересовани лица, на Началника на РУ на МВР – Пещера и да се  публикува на официалния сайт на Община Пещера.


ЙОРДАН МЛАДЕНОВ (п)
Кмет на Община Пещера