Мерки за предпазване, ограничаване и недопускане възникване на заболяването Инфлуенца Печат
Мерки за предпазване, ограничаване и недопускане възникване на заболяването Инфлуенца - грип по птиците на територията на община Пещера

I. Задължения на собствениците на птицевъдни обекти - промишлени ферми и отглежданите в личен двор птици:

1.Да се засилят мерките за биосигурност и охрана на фермите - пропусквателен режим на влизане и излизане. Да се опресни дезинфекционният разтвор във дезинфекционните вани.
2.Да не се допуска излизането на птиците извън помещенията за отглеждане, а за частните стопани извън дворовете.

3.Да не се допуска смесено отглеждане на кокошеви и водоплаващи птици.

4.Птиците във фермите и личните дворове да се поят само с питейна вода.

5.Фуражът със който се изхранват птиците да се съхранява в закрити помещения, в които няма да има достъп на диви птици.
6.Да не се изхранват домашните животни с отпадни продукти от птицевъдството.

7.Собствениците на промишлени птицевъдни обекти да закупят предпазни работни облекла за обслужващият птиците персонал.
8.Собствениците на птици в личните дворове да - спазват правилата за лична хигиена – да използват работно облекло при контакт с птиците и да измиват ръцете си след като напуснат помещенията за птици.

9.Всички собственици на птици, отглеждани в личните дворове да си декларират птиците в съответната Община или кметство по вид и брой.

Собствениците на промишлени птицевъдни обекти и в личен двор да изхранват птиците си с промишлено произведени смески, при невъзможност да закупуват фуражни компоненти / зърно/, което е било в обезопасени против проникване на други птици складове.
При констатиране на заболели птици с клинични признаци на заболяването,
да забранят влизане и излизане на хора и животни от района на фермата
или личният си двор и сигнализират обслужващият ветеринарен лекар.

Всички трупове на умрели птици, след аутопсия да бъдат предавани на
екарисаж -гр.Варна за обезвреждане.

Община Пещера